Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince

Kalendarium

Środa, 2021-05-12

Imieniny: Dominika, Imeldy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

a)     Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa w Wiślince, ul. Szkolna 10, 83-011 Wiślinka;

b)     Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Wojciecha Leszczyńskiego, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail iod.wislinka@gmail.com;

c)     Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji zobowiązań edukacyjnych i dydaktycznych nałożonych na szkołę przez prawo oświatowe, oraz na podstawie Twojej zgody lub rodzica/opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

d)     Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

e)     Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane;

f)       Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g)     Posiadam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

h)     Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;