Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince

Kalendarium

Środa, 2021-05-12

Imieniny: Dominika, Imeldy

Zasady zdalnego nauczania i udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej

Załącznik do zarządzenia dyrektora szkoły nr 9 z dn. 15.03.2021r.

 

Zasady zdalnego nauczania i udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej

w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wiślince w okresie od 09.XI 2020r. do odwołania

 

1.         Dziennik jest podstawowym kanałem komunikacji między nauczycielami, a uczniami i ich rodzicami.

2.         W oddziałach przedszkolnych zajęcia prowadzone są stacjonarnie zgodnie z dotychczas obowiązującym tygodniowym planem zajęć. 

3.         Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom mającym zajęcia w trybie stacjonarnym.

4.         Popołudniowa opieka przedszkolna działa bez zmian.

5.         W oddziałach I-VIII, zgodnie z obowiązującymi przepisami rangi wyższej, zajęcia prowadzone są zdalnie na platformie MS Teams. Lekcje trwają              45 minut, w tym 30 minut online. Resztę czasu nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów w bezpośrednim z nimi kontakcie w MS Teams.

Godzinowy plan lekcji online:

1)         7:15 – 7:45

przerwa 5’

2)         7:50 – 8:20

przerwa 25’

3)         8:45 – 9:15

przerwa 25’

4)         9:40 – 10:10

przerwa 25’

5)         10:35 – 11:05

przerwa 25’

6)         11:30 -12:00

przerwa 40’

7)         12:40 – 13:10

przerwa 20’

8)         13:30 – 14:00

przerwa 20’

9)         14:20 – 14:50

W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, harmonogram lekcji online w klasach IV-VIII może ulec zmianie.           

 

6.         Plan zajęć online w kl. I-III ustala wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem.

7.         Nauczanie indywidualne przebiega na platformie MS Teams, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

8.         Zajęcia dokumentuje się w dzienniku elektronicznym (dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć innych): tematy, frekwencja, oceny z zachowaniem zasad zawartych w statucie szkoły (w tym: w przedmiotowych zasadach oceniania).

9.         Zajęcia z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej w kl. I-VIII odbywają się w formie online na platformie MS Teams.

10.       Zajęcia z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w kl. I-VIII odbywają się pełnym wymiarze czasu w formie stacjonarnej po wyrażeniu zgody rodziców uczniów na taką formę zajęć lub w formie online na platformie MS Teams.

11.       Wychowankowie oddziałów przedszkolnych objęci kwarantanną lub podlegający izolacji oraz uczniowie kl. I-VIII nieobecni na zajęciach online, kontaktują się z nauczycielami poprzez MS Teams, przez dziennik lub telefon służbowy. Wymienionymi kanałami nauczyciel przesyła informacje na temat przeprowadzonych zajęć oraz odbiera wykonane przez ucznia prace. Szczegóły współpracy ustala nauczyciel z rodzicami ucznia.

Dyrektor szkoły

Barbara Bałucińska