Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince

Kalendarium

Środa, 2021-05-12

Imieniny: Dominika, Imeldy

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.spwislinka.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2010-06-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesława Ozdowska, e-mail: wieslawa.oz@spwislinka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 683 89 24 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś      ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu  bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać:

dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły można dostać się głównym wejściem nr 1 znajdującym się od ulicy Szkolnej. Do drzwi wejściowych prowadzą schody oraz podjazd dla osób: z trudnościami w poruszaniu się lub dla niepełnosprawnych na wózku. Wejście nr 2 jest dostępne    z parkingu, który znajduje się na terenie szkoły. Do drzwi wejściowych prowadzą schody oraz podjazd dla osób: z trudnościami w poruszaniu się lub dla niepełnosprawnych na wózku. Na ogrodzony parking szkolny można wjechać bramą wjazdową. Pracownik z portierni na prośbę otwiera zamkniętą bramę. Wejścia są dostępne dla uczniów oraz ich rodziców w godzinach pracy szkoły. Ponadto na terenie budynku szkolnego są jeszcze dodatkowo dwa wejścia: wejście od strony sali gimnastycznej – dostępne        dla uczniów w czasie zajęć wf na zewnętrznych boiskach szkolnych oraz inne wejście przy oddziałach przedszkolnych.  Wszystkie wejścia do szkoły pełnią funkcję wyjścia ewakuacyjnego podczas ewakuacji. Kuchnia szkolna posiada odrębne wejście bezpośrednio z ulicy Szkolnej dostępne tylko dla uprawnionych pracowników.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym oraz nr 2 są pracownicy obsługi na portierni.
 3. Budynek szkolny  architektonicznie jest strukturą na jednym poziomie – parterze. Do wszystkich pomieszczeń prowadzi korytarz   o nawierzchni antypoślizgowej w kolorystyce kontrastującej z barwą ścian.
 4. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.